Saturday, June 16, 2012

Հայրերի օրվա փիքնիք Բրանդի այգում


Փիքնիքի մասնակիցները կարող են ձեռք բերել
լուսանկարների hi-resolution էլեկտրոնային տարբերակները,
ուղարկելով e-mail-խնդրանք եկեղեցու կայքեջով: